Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

Provozovatel
Jan Kubík
Hrozenkovská 460/51, 155 21 Praha
IC: 86913158
DIC: CZ9002174610
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.exocar.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky') provozovatele Jan Kubík, Hrozenkovská 460/51, 155 21 Praha, identifikační číslo: 86913158 (dále jen „prodávající') upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva') uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující') prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.exocar.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu').
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.exocar.cz (dále jen „webová stránka') a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet'). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané (jsme plátci DPH). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží' kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka').
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku'. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího').
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: * převodem na účet prodávajícího * on-line přes platební bránu PayU
4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. OSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník'), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@exocar.cz
5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
5.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.
5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
6.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou'), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla Hrozenkovská 460/51, 155 21 Praha. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje').
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hrozenskovská 460/51 155 21 Praha, adresa elektronické pošty info@exocar.cz.

V Praze dne 01.04.2016

Všeobecné podmínky sprostředkovaný prodej

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘI ZAKOUPENÍ JÍZDY (VOUCHERU) PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍ STRANY. ZÁKAZNÍK ZAKOUPENÍM JÍZDY PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍ STRANY SOUHLASÍ S NÍŽE UVEDENÝMI BODY:

Věk řidiče musí být minimálně 18 let a musí mít platný řidičský průkaz skupiny B.
Před jízdou je třeba se prokázat také občanským průkazem.
Všechny jízdy může zákazník absolvovat i na sedadle spolujezdce. Jako spolujezdec může být osoba starší 12 let, vyšší než 150 cm, vždy se souhlasem zákonného zástupce.
Termíny jízd určuje provozovatel.
Řidič nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, popř. léků, které by mohly ovlivnit jeho schopnost řídit vozidlo. Provozovatel může požadovat dechovou zkoušku na jeho meřícím zařízení.
Řidič musí s vozidlem zacházet opatrně a je povinen respektovat pokyny instruktora. V případě, že řidič neuposlechne opakovaně pokynů instruktora, pak tento může kdykoli jízdu ukončit a zabránit řidiči dalšímu pokračování v jízdě. V takovém případě nemá řidič nárok na navrácení částky za voucher a pohonné hmoty.
Ceny půjčení zahrnují povinné smluvní pojištění, havarijní pojištění ( 10% spoluúčast ), instruktáž a náplně kromě benzínu, který si hradí klient, pokud není součást poukazu.
Pojištění vozidla zajišťuje provozovatel vozidla.
Za jakékoliv zranění způsobené při jízdě je zodpovědný řidič vozidla.
Zrušení / změna objednaného termínu jízdy je možná minimálně 48 hod předem.
Zrušení / změna objednaném termínu jízdy možná pouze jednou a minimálně 48 hod předem.
Vložením poukazu do rezervačního systému a provedením rezervace se považuje poukaz za uplatněný.
Poslední rezervace je možné uskutečnit max. 14 dní před koncem platnosti voucheru, pokud nebylo u vedeno u prodejce (třetí strany) uvedeno jinak. Po tomto termínu negarantujeme volné místo u vybraného vozidla.
Kupony placené předem propadají, pokud nejsou uplatněny v daném termínu.
V případě žádosti na navrácení částky za zakoupený vouchery, kdy nebyly porušeny ze strany provozovatele podmínky, může provozovatel krátit vracenou částku o provizi třetí strany maximálně však o 30% z původní, zákazníkem zaplacené sumy.

Provozovatel si vyhrazuje právo jízdu zrušit a toto se nepovažuje za porušení smlouvy:
1) Z důvodu nepřízně počasí - za hustého deště a sněžení se nejezdí.
2) Z technických důvodů, havárie, poruchy vozidla, nemožnosti poskytnutí vozidla.
V takových případech provozovatel navrhne po zákazníkovi nový termín a / nebo pokud provozovatel není schopen z jakéhokoli důvodu poskytnout jízdu v objednaném vozidle, je poskytnuto náhradní vozidlo v téže kategorii.
3) Pokud se na daný termín rezervuje méně než 15 jízd v daném vozidle na daný den.

Prodloužení voucheru:
1) O prodloužení voucheru zakoupeného prostřednictvím slevového portálu je možné zdarma zažádat max 14 dnů před koncem platnosti tohoto voucheru.
2) Žádost o prodloužení voucheru zakoupeného prostřednictvím slevového portálu ve lhůtě kratší než 14 dnů před koncem platnosti tohoto voucheru bude toto prodloužení zpoplatněno jednorázovým poplatkem ve výši 500 Kč za 1 měsíc prodloužení
3) Žádosti o prodloužení platnosti voucheru, která byla podána po době platnosti voucheru nelze vyhovět.

Provozovatelem jízd ( krátkodobý pronájem ) je Jan Kubík, Hrozenkovská 460/51, 155 21 Praha, IČ: 86913158, DIČ: 9002174610

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU (KRÁTKODOBÉHO UŽÍVÁNÍ) VOZIDLA

Společnost Jan Kubík se sídlem Hrozenkovská 460/51, 155 21 Praha, IČ: 86916170
Provozovatel internetové stránky www.exocar.cz
(dále jen „Společnost“)
(dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo i „VOP“ )

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem vozidla, vzniklé na základě uzavřené smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem (dále jen „Smlouva“).
1.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Pronajímatele a Nájemce a jsou nedílnou součástí Smlouvy.
1.3. Jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek lze změnit nebo jejich účinnost vyloučit ve Smlouvě.
1.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou.

2. Rozhodné právo a právní režim
2.1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2.2. Uzavřením Smlouvy mezi Pronajímatelem a Nájemcem akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit ustanoveními upravujícími smlouvu o nájmu dopravního prostředku podle § 2321 -2325 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Předmět nájmu
3.1. Pronajímatel se Smlouvou zavazuje přenechat Nájemci vozidlo specifikované ve Smlouvě (dále jen „Vozidlo“) k dočasnému užívání za podmínek stanovených Smlouvou a Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli úplatu uvedenou ve Smlouvě, případně stanovenou dle aktuálně platného ceníku Pronajímatele uvedeného na internetových stránkách Pronajímatele (dále jen „Ceník Pronajímatele“), popř. se prokázat předem zaplcenným voucherem.
3.2. Po dobu účinnosti Smlouvy nenabývá Nájemce žádná vlastnická práva k Vozidlu.

4. Doba nájmu
4.1. Konkrétní doba nájmu Vozidla je vždy stanovena ve Smlouvě. Smlouvu (dobu nájmu Vozidla) lze prodloužit dohodou Smluvních stran uzavřenou ve formě písemného číslovaného dodatku uzavřeného ke Smlouvě.
4.2. Pronajímatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinností ode dne doručení oznámení o dostoupení Nájemci a Vozidlo Nájemci odebrat pokud nastane kterákoliv z těchto skutečností:
4.1.1. Nájemce užívá Vozidlo v rozporu se Smlouvou nebo s obecně závaznými právními předpisy anebo způsobem, kterým způsobuje Pronajímateli škodu, nebo kterým Pronajímateli hrozí značná škoda.
4.1.2. Nájemce nesplní kterýkoliv ze svých závazků podle Smlouvy, zejména pak, je-li v prodlení s plněním svých závazků vůči Pronajímateli o více než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů.
4.1.3. Vozidlo bylo nebo bude zaviněním Nájemce poškozeno.
4.1.4. Bydliště či sídlo/místo podnikání Nájemce je mimo území České republiky.
4.1.5. Na majetek Nájemce je vedeno insolvenční, správní, exekuční či jiné obdobné řízení.
4.1.6. Nájemce poskytl Pronajímateli při uzavírání Smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace.
4.2. Okamžitá výpověď Pronajímatele musí být doručena Nájemci a nabývá účinnosti dnem doručení. Okamžitá výpověď Pronajímatele může být také oznámena ústně v před započetím pronájmu vozidla.
4.3. Právo užívat Vozidlo zaniká uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána, zničením Vozidla nebo jeho odcizením. Tím ovšem nezanikají vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran existující do dne zániku Smlouvy, zejména nezaniká právo Pronajímatele na nájemné, náhradu škody, smluvní pokuty apod.
4.4. Nájemní vztah může být ukončen i dohodou Smluvních stran.

5. Práva a povinnosti Smluvních stran při předání Vozidla Nájemci
5.1. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a vybavené příslušenstvím odpovídajícím platným předpisům, a to v době a místě stanoveném Smlouvou, a to včetně dokladů potřebných k provozu Vozidla – návod k obsluze a údržbě a doklad zákonného pojištění. Vozidlo není vybaveno výjimkou pro parkování v označených zónách.
5.2. Dokladem o předání Vozidla Pronajímatelem a převzetí Vozidla Nájemcem je předávací protokol podepsaný Pronajímatelem a Nájemcem (dále jen „Protokol“). Veškeré zjevné vady, poškození Vozidla a připomínky týkající se stavu předávaného Vozidla, musí být Nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí Vozidla a musí být zaznamenány v Protokolu.

6. Práva a povinnosti Smluvních stran při vrácení Vozidla Nájemcem
6.1. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo včetně klíčů od Vozidla, převzatých dokladů k Vozidlu a převzatého příslušenství a výbavy Vozidla a to nejpozději v době, místě a způsobem stanoveným Smlouvou.
6.3. Převzal-li Nájemce Vozidlo s plně natankovanou nádrží pohonných hmot, je povinen Vozidlo vrátit taktéž s plně natankovanou nádrže pohonných hmot, jinak s takovým stavem nádrže pohonných hmot, v jakém Vozidlo převzal (viz. Ustanovení čl. 6.13. VOP). V případě nedotankování paliva nájemcem má pronajímatel právo požadovat finanční náhradu za dotankování paliva dle ceníku pronajímatele.
6.4. Vozidlo od Nájemce musí převzít Pronajímatelem určený pracovník. Nájemce je povinen Vozidlo Pronajímateli předat fyzicky.
6.5. Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost fyzicky předat Pronajímateli Vozidlo v okamžik uvedený ve Smlouvě, považuje se za rozhodný okamžik vrácení Vozidla Pronajímateli den a hodina fyzického převzetí Vozidla Pronajímatelem uvedená v Protokolu.
6.6. Pokud Nájemce vrátí Vozidlo Pronajímateli opožděně, má povinnost dále platit Pronajímateli nájemné podle platného Ceníku Pronajímatele.
6.7. Pokud Nájemce Vozidlo Pronajímateli nevrátí bezprostředně po skončení doby pronájmu od doby stanovené Smlouvou, a Pronajímatel nemá od Nájemce písemný protokol Policie České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu) o dopravní nehodě, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla, nebo písemnou informaci Nájemce, že Vozidlo je zadrženo (viz ustanovení čl. 6.8. VOP), je Nájemce povinen a zavazuje se uhradit Pronajímateli náklady spojené v souvislosti s vypátráním, zadržením, zabavením Vozidla, popř. jeho dopravou do místa provozovny Pronajímatele apod. Pokud Pronajímatel ve lhůtě do 10 (deseti) kalendářních dnů od doby stanovené Smlouvou pro vrácení Vozidla Vozidlo nezískal zpět do své dispozice (držení) a zároveň Nájemce nepředložil Pronajímateli písemný protokol Policie České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu) o dopravní nehodě, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla, nebo písemnou informaci Nájemce, že Vozidlo je zadrženo, je Nájemce povinen a zavazuje se také uhradit Pronajímateli náhradu škody ve výši hodnoty Vozidla stanovené znaleckým posudkem/odhadem soudního znalce, kterého určí Pronajímatel. Náhrada škody je splatná dnem následujícím po uplynutí 10 (deseti) kalendářních dnů od doby stanovené Smlouvou pro vrácení Vozidla.
6.8. Pokud bude Vozidlo Nájemci odňato, zadrženo nebo zabaveno, je Nájemce povinen o této skutečnosti bezodkladně telefonicky informovat Pronajímatele (s následným písemným potvrzením) a dále je Nájemce povinen podniknout veškerá opatření nutná k získání Vozidla zpět a je povinen po celou dobu řádně platit sjednané nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude Vozidlo předáno zpět Pronajímateli. Nájemce je v tomto případě povinen uhradit Pronajímateli kromě jiného i veškeré škody, které mu v souvislosti s tím vzniknou.
6.9. Nájemce je pro případ svého prodlení s vrácením Vozidla Pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že Pronajímatel ohlásí nevrácení Vozidla Polici České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu) s tím, že jej Nájemce neoprávněně užívá, a důsledky, které z takové skutečnosti pro Nájemce mohou vyplynout, nese výlučně Nájemce.
6.10. Pokud Nájemce nesplní při vracení Vozidla svou povinnost vrátit klíče od Vozidla (klíče od zámku řazení, dálkové ovládání s klíčem od Vozidla) a dokumentaci k Vozidlu nebo je vrátí s poškozením znemožňujícím jejich další řádné použití, je Nájemce z důvodu omezení možnosti využití Vozidla povinen a zavazuje se zaplatit Pronajímateli škodu ve výši skutečně vynaložených nákladů Pronajímatele.

7. Ostatní práva a povinnosti Pronajímatele
7.1. Pronajímatel má povinnost provádět běžnou údržbu a opravy Vozidla způsobem obvyklým při provozování takových Vozidel tak, aby Vozidlo po dobu nájmu bylo v řádném technickém stavu.

8. Ostatní práva a povinnosti Nájemce
8.1. Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla.
8.2. Nájemce je oprávněn užívat Vozidlo k účelu určenému ve Smlouvě, jinak k užívání, k němuž Vozidlo obvykle slouží.
8.3. Nájemce je povinen:
8.3.1. Používat Vozidlo pouze v souladu s podmínkami Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy.
8.3.2. Dbát, aby na Vozidle nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, odcizení, ztrátě či zničení nebo poškození.
8.3.3. Dodržovat trasu jízdy dle instrukci instruktora s tím, že v případě jízdy , kterou vyhodnotí instruktor, jako nebezpečnou nebo nevhodnou, může být jízda předčasně ukončena, a to bez nároku Nájemce na vrácení Nájemného.
8.3.4. Dodržovat instrukce výrobce Vozidla, týkající se provozu Vozidla, dodržovat množství provozních kapalin, které hradí Pronajímatel - tedy olej, chladící kapaliny a brzdová, dodržovat huštění pneumatik apod. a dále dodržovat podmínky a doporučení stanovená Pronajímatelem.
8.3.5. Zabezpečit vždy Vozidlo proti odcizení, zneužití, zničení nebo poškození.
8.3.6. Pro účely kontroly oprávněnosti užívání Vozidla mít u sebe Smlouvu, popř. její kopii.
8.4. Nájemce není oprávněn:
8.4.1. Vozidlo prodat, darovat, zcizit, zastavit ani zatížit nároky třetích stran.
8.4.2. Řídit Vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků anebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce anebo takové osobě přenechat Vozidlo k řízení.
8.4.3. Přetěžovat Vozidlo nad přípustnou mez.
8.5. Nájemce bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele není oprávněn:
8.5.1. Pronajmout, půjčit, přenechat užívání či jakkoliv jinak dát Vozidlo k dispozici nebo řízení třetím osobám.
8.5.2. Používat na Vozidle označení Nájemce nebo jakoukoli formu reklamy (např. samolepky).
8.5.3. Doplnit Vozidlo o jakékoliv nadstandardní vybavení, doplňky nebo jakkoliv Vozidlo pozměnit.

9. Opravy a údržba Vozidla
9.1. Náklady spojené s běžnou opravou Vozidla a jeho údržbou (s výjimkou defektů a poškození pneumatik, poškození disků, které hradí Nájemce) nese Pronajímatel. Pronajímatel tak zejména nese náklady na doplnění provozních kapalin mimo pravidelné servisní prohlídky, zejména olejů, brzdové kapaliny a chladící směsi.
9.2. Náklady spojené s opravou Vozidla, kdy potřeba opravy Vozidla vznikla v důsledku nesprávného používání Vozidla Nájemcem nebo třetí osobou, které Nájemce umožnil přístup k Vozidlu nebo ji svěřil řízení Vozidla, nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek Smlouvy, ať již Nájemcem nebo osobou, které Nájemce svěřil řízení Vozidla nebo umožnil přístup k Vozidlu, nese v plném rozsahu Nájemce. Nájemce taktéž odpovídá za škodu v plném rozsahu, která v důsledku takové činnosti vznikne.
9.3. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady (poruchy), které se na Vozidle projeví během užívání a které vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost Nájemce nesplní, odpovídá Nájemce za škodu tím způsobenou Pronajímateli a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat Vozidlo.
9.4. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé Nájemci v souvislosti se závadou (poruchou) Vozidla (ušlý zisk, nocležné, jízda z místa poruchy apod.).

10. Dopravní nehoda, poškození, zničení a odcizení Vozidla
10.1. V případě jakékoli dopravní nehody, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla anebo některé jeho části, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodní události (bez ohledu na to, zda je zavinil Nájemce či nikoliv) je Nájemce povinen:
10.1.1. Bezodkladně přivolat bez ohledu na výši škody Policii České republiky (resp. policejní orgán příslušného státu), aby dopravní nehodu, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla vyšetřila a o šetření, popřípadě jeho výsledku vydala Nájemci potvrzení. Toto potvrzení je Nájemce povinen bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den doručit Pronajímateli. Při nesplnění této povinnosti přivolat Policii České republiky (resp. policejní orgán příslušného státu), bude případný postih pojišťovny uplatněn proti Nájemci.
10.1.2. Bezodkladně telefonicky vyrozumět Pronajímatele (s následným písemným potvrzením zaslaným Pronajímateli nejpozději následující pracovní den) a poskytnout mu veškeré potřebné informace a dále je Nájemce povinen postupovat dle pokynů Pronajímatele.
10.1.3. Učinit všechna opatření, aby nedošlo ke vzniku dalších škod Pronajímateli (např. zabezpečit nepojízdné Vozidlo před dalším poškozením nebo odcizením, apod.).
10.1.4. Poskytnout Policii České republiky (resp. policejnímu orgánu příslušného státu), Pronajímateli, pojišťovně, u které je Vozidlo pojištěno, veškerou součinnost potřebnou k řádnému prošetření škodní události (dopravní nehody) a její likvidaci.
10.2. Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli všechny škody (a náklady související se škodou), které vznikly na Vozidle a jeho příslušenství nebo výbavě v době nájmu dle Smlouvy, škody vzniklé Pronajímateli odcizením Vozidla, příslušenství nebo výbavy v době nájmu, škody vzniklé Pronajímateli nebo třetím osobám v souvislosti s provozem Vozidla v době nájmu a dále veškeré náklady Pronajímatele spojené s likvidací těchto škod (včetně ušlého zisku po dobu opravy Vozidla, u škod vzniklých řízením Vozidla pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog). V případech, kdy lze tyto náklady (náhradu škody) uplatnit u pojišťovny, u které je Vozidlo pojištěno a ze strany pojišťovny dojde k pojistnému plnění, nebo kdy lze tyto náklady (náhradu škody) uplatnit u třetí osoby a ze strany této třetí osoby dojde k plnění, je Nájemce povinen zaplatit pouze ty škody (náklady), které nejsou kryty tímto pojistným plněním (např. spoluúčast (ve výši 10% ze způsobené škody, minimálně však 30.000,- Kč), oprávněné nároky popř. srážky pojišťovny, odtah Vozidla na Pronajímatelem určené místo apod.). Nájemce je vždy povinen uhradit i rozdíl mezi pojistným plněním pojišťovny a skutečnými náklady Pronajímatele.
10.3. Nájemce je zejména povinen Pronajímateli uhradit položky, které pojišťovna nehradí, což je zejména:
10.3.1. Účastná částka – spoluúčast na havarijním pojištění (10 % ze způsobené škody, min. však 30.000 Kč).
10.3.2. Náklady na odvoz nebo odtažení Vozidla do sídla Pronajímatele, nejbližší opravny nebo pojišťovny, nebo rozdíl mezi plněním pojišťovny a cenou opravy v zahraničí. Jedná se zejména o vzniklé vícenáklady, které pojistné plnění nepokryje nad rámec asistenčních služeb pojišťovny a případně dalších asistenčních služeb Vozidla.
10.3.3. Náklady na dopravu – cestu s Vozidlem, za ním a pro něj do sídla Pronajímatele, opravny, pojišťovny apod.
10.3.4. Ušlý zisk za dobu trvání opravy Vozidla, nejdéle však za 30 (třicet) kalendářních dnů; přičemž se ušlým ziskem rozumí denní sazba podle 30. dne pronájmu a příslušného typu Vozidla, viz Ceník Pronajímatele.
10.4. Při zcizení Vozidla je Nájemce povinen uhradit nájemné do doby zcizení (ohlášení Policii ČR, resp. Policejní orgán příslušného státu) vypočtené jako součin počtu dní a denní paušální sazby (dle Ceníku Pronajímatele) alikvotní době, na kterou bylo Vozidlo zapůjčeno a dále úhradu paliva za celý objem nádrže.
10.5. Škody, u nichž Nájemce nedoloží potvrzení Policie České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu), se považují za škody způsobené Nájemcem a Nájemce je povinen uhradit tyto škody a náklady spojené s jejich likvidací v plné výši.
10.6. Nájemce seznámením se se zněním těchto Všeobecných smluvních podmínek prohlašuje, že škodu a nároky Pronajímatele z odpovědnosti za škodu ze Smlouvy a těchto VOP vyplývající uznává v celé, Pronajímatelem vyčíslené, výši a nebude jej nikterak rozporovat.
10.7. Splatnost konkrétní Pronajímatelem vyčíslené částky náhrady škody je do 7 dnů ode dne oznámení výše způsobené škody a podílu Nájemce na její úhradě, a to na účet Pronajímatele č: 1317664029/3030 Oznámení o výši způsobené škody bude zasláno Nájemci na adresu uvedenou ve Smlouvě, případně na jinou adresu, kterou Nájemce Pronajímateli předem písemně sdělí. Nepřevzetí tohoto oznámení nemá vliv na dobu splatnosti vyčíslené částky náhrady škody a nepřevzatá zásilka se považuje za doručenou třetí den po jejím uložení na poště z důvodu nepřevzetí zásilky Nájemcem nebo den odmítnutí jejího převzetí ze strany Nájemce.

11. Pojištění Vozidla
11.1. Vozidlo má Pronajímatelem na dobu nájmu dle Smlouvy sjednáno:
11.1.1. Havarijní pojištění a pojištění proti krádeži a poškození pro případ poškození nebo zničení Vozidla a výbavy havárií, živelní událostí, vandalismem a pro případ odcizení Vozidla a obvyklé výbavy. Pojištění je sjednáno se spoluúčastí, jejíž konkrétní výše, pokud není jinak uvedeno ve Smlouvě, činí 10% z celkové výše způsobené škody, minimálně vždy však 30.000,- Kč. Pojištění se nevztahuje na zavazadla, osobní věci a přepravované osoby. Pojištění se nevztahuje zejména na případy, kdy Nájemce bez souhlasu Pronajímatele přenechal užívání Vozidla nebo řízení Vozidla jiné osobě (viz ustanovení čl. 8.5.3. VOP), řídil Vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků a/nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce anebo takové osobě přenechal Vozidlo k řízení (viz ustanovení čl. 8.4.2. VOP) nebo bez souhlasu Pronajímatele používal Vozidlo mimo území České republiky (viz ustanovení čl. 8.5.4. VOP). Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé z důvodu nedodržení technických podmínek a provozních pokynů výrobce Vozidla, Smlouvy, těchto všeobecných obchodních podmínek nájmu Vozidla nebo pojistných podmínek. V uvedených případech odpovídá Nájemce Pronajímateli za škodu v plném rozsahu.
11.1.3. Ostatní pojištění si v případě potřeby hradí Nájemce.

12. Nájemné a poplatky
12.1. Nájemné na dobu nájmu Vozidla je sjednáno dohodou Smluvních stran v českých korunách (Kč) včetně zákonné sazby DPH a jeho konkrétní výše je uvedena ve Smlouvě (dále jen „Nájemné“). Není-li konkrétní Nájemné ve Smlouvě uvedeno, je Nájemce povinen a zavazuje se zaplatit nájemné dle Ceníku Pronajímatele, platného v den nabytí účinnosti Smlouvy (dále jen „Nájemné“) nebo předat pronajímateli voucher, který slouží jako potvrzení, že nájemné bylo předem uhrazeno.
12.2. Nájemce se zavazuje zaplatit Nájemné řádně a včas.
12.3. Nájemce není povinen platit Nájemné za dobu, po kterou nemohl Vozidlo užívat pro nezpůsobilost Vozidla nebo potřebu jeho opravy, ledaže nemožnost užívat Vozidlo způsobil Nájemce nebo osoby, kterým Nájemce umožnil k Vozidlu přístup nebo jim svěřil řízení Vozidla.
12.4. Nájemné hradí Nájemce Pronajímateli vždy předem.
12.5. Hradí-li Nájemce na základě předchozí dohody s Pronajímatelem Nájemné na základě faktury - daňového dokladu, vystavené Pronajímatelem (dále jen „Faktura“), musí být nájemné uhrazeno nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne vystavení faktury (nebo do data splatnosti uvedeného na faktuře). Faktura musí být Nájemci předána nebo doručena na adresu Nájemce uvedenou ve Smlouvě. V pochybnostech se má za to, že faktura byla Nájemci doručena třetí den po jejím odeslání (za den odeslání se v těchto případech považuje následující den po vystavení faktury). Nájemce je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. Platba bez uvedení variabilního symbolu, s nesprávným nebo neúplným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
12.6. Nájemné zahrnuje i havarijní a povinné pojištění Vozidla (v rozsahu ustanovení čl. 11. VOP), silniční daň, poplatek za rádio a dálniční známku ČR.
12.7. Nájemné nezahrnuje také pokuty stanovené platnými právními předpisy a určené příslušným orgánem za porušení dopravních předpisů ze strany Nájemce.

13. Sankce
13.1. Pro případ prodlení Nájemce s úhradou Nájemného nebo jeho části, poplatků, jakož i dalších závazků Nájemce ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývajících (dále jen „Finanční závazek“), je Nájemce povinen a zavazuje se uhradit Pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do zaplacení.
13.2. Pro případ prodlení Nájemce s úhradou jakéhokoli Finančního závazku o více než 7 (sedm) kalendářních dnů se stanoví dohodou Stran povinnost Nájemce uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou odeslanou, byť i nedoručenou předžalobní výzvu k úhradě Finančního závazku. Tato smluvní pokuta se vyúčtovává touto upomínkou a Nájemce je povinen ji uhradit ve lhůtě v ní stanovené.
13.3. V případě prodlení Nájemce s placením jakéhokoli Finančního závazku delším než 30 (třicet) kalendářních dnů, vzniká dnem následujícím po uplynutí této lhůty Pronajímateli vůči Nájemci nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z dlužné částky, min. však 5000- Kč, za porušení povinnosti Dlužníka plnit své závazky řádně a včas. Tuto smluvní pokutu je Nájemce povinen a zavazuje se uhradit do 3 (tří) kalendářních dnů ode dne vzniku jejich nároku.
13.4. Uplatnění úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Pronajímatelem a/nebo zaplacení úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Nájemcem nezprošťuje Nájemce povinnosti uhradit dlužný Finanční závazek vůči Pronajímateli a není tím ani dotčeno právo Pronajímatele požadovat náhradu škody a Pronajímatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Nájemce je povinen zaplatit smluvní pokuty bez ohledu na zavinění. Okolnosti vylučující odpovědnost za porušení povinnosti Nájemce nemají vliv na povinnost platit smluvní pokuty.
13.5. Pronajímatel je bez ohledu na jiné určení Nájemcem oprávněn zaúčtovat platby Nájemce nejdříve na případné nároky Pronajímatele z úroků z prodlení, nákladů řízení, smluvních pokut, náhradu škody a poté na jednotlivé pohledávky Finančních závazků v pořadí dle jejich splatnosti. Pro takový případ je s tímto postupem Nájemce srozuměn a souhlasí s ním. Pořadí zaúčtování smluvních pokut je v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
13.6. Není-li ve Smlouvě a/nebo Všeobecných obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, jsou smluvní pokuty a další sankce dle tohoto ustanovení VOP splatné dnem ukončení nájmu Vozidla dle Smlouvy.

14. Doručování 14.1. Nájemce zasílá písemnosti Pronajímateli na adresu jeho sídla. Pronajímatel zasílá písemnosti Nájemci k závazku na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou mu Nájemce písemně sdělil.
14.2. Jsou-li písemnosti Nájemci zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
14.2.1. Třetí den po dni odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak.
14.2.2. Den odmítnutí převzetí zásilky Nájemcem.
14.2.3. Poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Nájemce zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Nájemce o uložení nedozvěděl.
14.2.4. Den, kdy Pronajímatel byl vyrozuměn o tom, že se zásilku Nájemci nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje (a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena).

15. Řešení sporů - rozhodčí doložka
15.1. Pronajímatel a Nájemce se dohodli, že spory vzniklé ze závazkových vztahů ze Smlouvy budou rozhodovány obecnými soudy.

16. Ochrana osobních údajů
16.1. Nájemce podpisem této Smlouvy výslovně a neodvolatelně souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovávat veškeré informace a údaje, které mu Nájemce v souvislosti se Smlouvou dobrovolně poskytl (dále jen „Osobní údaje“), zpracovávat tyto osobní údaje i prostřednictvím třetích osob (zpracovatel) pro své obchodní aktivity a dále sdělit tyto informace třetím osobám, které Věřitel pověřil plněním kterýchkoliv svých zákonných či smluvních povinností, popř. uplatněním a správou pohledávek za Nájemcem/
16.2. Nájemce dále výslovně a neodvolatelně souhlasí s tím, aby Pronajímatel zpracovával veškeré informace a osobní údaje poskytnuté mu Nájemcem/ ve vlastním informačním systému, případně v informačním systému třetích osob (zpracovatel). Nájemce tímto výslovně a neodvolatelně prohlašuje, že byl v tomto směru náležitě poučen a informován, a že příslušné osobní údaje jím byly/budou poskytnuty zcela dobrovolně.

17. Závěrečná ujednání
17.1. Pronajímatel je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit Všeobecné obchodní podmínky. Právní vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době uzavření Smlouvy.
17.2. Příslušné části Smlouvy a/nebo Všeobecných obchodních podmínek platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Pronajímatelem a Nájemcem.
17.3. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných Obchodních podmínek a/nebo Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v o statním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.
17.4. Nájemce podpisem Smlouvy potvrdil, že se seznámil s textem těchto Všeobecných obchodních podmínek, považuje je za jasné, srozumitelné a určité a vyjádřil svůj souhlas s tím, že se tyto Všeobecné obchodní podmínky stávají nedílnou součástí Smlouvy a vzali na vědomí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro úpravu vztahů Pronajímatele a Nájemce podle Smlouvy, pokud tato Smlouva neobsahuje odchylná ujednání.

18. Platnost a účinnost
18.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2015. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami smluvního vztahu mezi Nájemcem a Pronajímatelem platnými v době jejich vzniku.
18.2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je uloženo v provozovně Pronajímatele na adrese Hrozenkovská 460/51, 155 21 Praha a dále na internetových stránkách Pronajímatele www.exocar.cz

Nabídka našich vozů